Algemene Voorwaarden

Inleiding:

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Puppy Village: gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73840831 handelend onder de naam Puppy Village.

1.2. Website: de website van Puppy Village, te raadplegen via puppyvillage.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Puppy Village en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Puppy Village en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.6. Actiepagina Spaarsysteem: te raadplegen via puppyvillage.nl/spaarsysteem

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Puppy Village zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Puppy Village slechts bindend, indien en voor zover deze door Puppy Village uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Puppy Village afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. De verzendkosten bedragen maximaal €9,99. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven. De verzendkosten in het bestelproces zijn gebaseerd op de artikelen die je besteld. Voor de meeste bestellingen in Nederland zijn de  verzendkosten €4,99, in België bereken we een toeslag van €1,99 bovenop de verzendkosten.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Puppy Village kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Puppy Village afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Puppy Village kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit of instellingen met betrekking tot aangepaste kleurweergave.

3.5. Alle producten die worden aangeboden op Puppy Village zijn ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd voor honden. De producten zijn niet geschikt voor andere huisdieren, tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Puppy Village en het voldoen aan de daarbij door Puppy Village gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Puppy Village onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Puppy Village het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Puppy Village kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Puppy Village op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Puppy Village is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Puppy Village daarvan in kennis te stellen, zodat Puppy Village gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Puppy Village is ontvangen, stuurt Puppy Village de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Puppy Village is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. De levertermijn bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Puppy Village.

6.4. Indien Puppy Village de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Puppy Village raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur via ons contactformulier te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Puppy Village is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 • Indien het factuuradres een bedrijfsnaam of BTW nummer bevat wordt de aankoop gezien als het handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Puppy Village binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Puppy Village een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Puppy Village, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Puppy Village kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Puppy Village bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

7.8. Bij retourneren is de Klant verantwoordelijk voor het tijdig (binnen 14 dagen na het aanmelden van de retour) verzenden van de artikel(en) naar ons retouradres. Indien de Klant de artikelen niet tijdig heeft verzonden, behoud Puppy Village het recht de retourzending te weigeren en/of handelingskosten voor het verwerken in mindering te brengen op het te restitueren bedrag.

7.9. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Puppy Village de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Puppy Village aanbiedt het product zelf af te halen, mag Puppy Village wachten met terugbetalen tot Puppy Village het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.10. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.11. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Puppy Village volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Puppy Village is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Puppy Village is gewezen op de te late betaling en Puppy Village de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Puppy Village gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Puppy Village kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8.3 Bij het gebruik van Klarna of PayPal berekent Puppy Village de transactiekosten door aan de koper.

 • Klarna: rekent een percentage van 2,99% + vaste kosten van €1,00 per transactie.
 • PayPal: rekent een percentage van 3,4% + vaste kosten van €0,35 per transactie.
Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Puppy Village een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. Puppy Village staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Puppy Village er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient dan dient de Klant binnen bekwame tijd te melden.

9.4. Indien Puppy Village de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. Puppy Village staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Puppy Village er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering Puppy Village daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

10.3. Indien Puppy Village de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Puppy Village, dan kan hij bij Puppy Village per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2. Puppy Village geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Puppy Village binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Puppy Village jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

12.3. Aansprakelijkheid van Puppy Village jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Puppy Village jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Puppy Village.

12.5. De aansprakelijkheid van Puppy Village jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Puppy Village onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Puppy Village ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Puppy Village in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Puppy Village meldt.

12.7. In geval van overmacht is Puppy Village niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

12.8. Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op advies van een dierenarts met regelmatige controle door de betreffende dierenarts. We adviseren de dierenarts minimaal één keer per zes maanden te bezoeken tijdens het gebruik van diergeneeskundig dieetvoer. In geval van verslechtering van de conditie van het huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Puppy Village is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig dieetvoer.

12.9. Supplementen moeten alleen worden gebruikt op advies van een dierenarts of therapeut met regelmatige controle door de betreffende dierenarts of therapeut. We adviseren de dierenarts of therapeut minimaal één keer per zes maanden te bezoeken tijdens het gebruik van supplementen. In geval van verslechtering van de conditie van het huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Puppy Village is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van supplementen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Puppy Village totdat alle vorderingen die Puppy Village op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

13.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.

13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Puppy Village te bewaren.

13.4. Puppy Village is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

13.5. Zakelijke Klant zal Puppy Village te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Puppy Village.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. Puppy Village verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: puppyvillage.nl/privacybeleid

Artikel 15. Kortingscodes en Acties

15.1. Je kunt per bestelling gebruik maken van maximaal één kortingscode, tenzij anders aangegeven in het bericht, e-mail of reclame-uiting waarin deze is verstrekt.

15.2. Kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur, de geldigheidsduur kan variëren per kortingscode. De geldigheid van de kortingscode wordt vermeld in het bericht, e-mail of reclame-uiting waarin deze is verstrekt.

15.3. Kortingscodes zijn mogelijk gebonden aan bepaalde categorieën, producten of (korting)acties en niet geldig op digitale producten.

15.4. Mogelijk is er sprake van een minimale en/of maximale bestelwaarde. Ook als je één of meerdere artikelen retourneert moet deze minimale bestelwaarde nog behaald worden. Indien je de minimale en/of maximale bestelwaarde niet behaald na het retourneren, verrekenen we de verkregen korting met het bedrag dat we aan je terugbetalen.

15.5. In het geval dat je je bestelling retourneert, is je kortingscode niet opnieuw geldig voor de volgende bestelling.

15.6. Het niet mogelijk om na het plaatsen van een bestelling achteraf een kortingscode toe te passen. Ook de klantenservice kan je hierbij niet helpen. Je kunt de kortingscode of cadeaubon bij je volgende bestelling gebruiken.

15.7. Heb je een gratis artikel ontvangen bij je bestelling, een geselecteerd product, of boven een bepaalde bestelwaarde? Ook als je één of meerdere artikelen retourneert moet deze bestelwaarde nog behaald worden voor het gratis artikel. Indien je de bestelwaarde niet behaald na het retourneren, vragen we je het gratis artikel ook te retourneren. Retourneer je een geselecteerd product, waarbij je een gratis artikel hebt ontvangen? Stuur dan ook dit gratis artikel retour. Retourneer je het gratis artikel niet, dan verrekenen we de waarde van het product met het bedrag dat we aan je terugbetalen.

Artikel 16. Spaarsysteem

16.1. Klant doet na registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website automatisch mee met het spaarsysteem van aangeboden op de Website. Om te kunnen sparen moet de klant ingelogd zijn op de website, muntjes worden niet achteraf toegekend.

16.2. Klant kan muntjes sparen over het netto te betalen bedrag boven €1. Het aantal muntjes wordt berekend over het totale bedrag na aftrek van: kortingscodes, de (persoonlijke) kortingen op producten en eventuele verzend- of servicekosten.

16.3. De muntjes die de Klant in het kader van het spaarsysteem ontvangen kunnen op de Website worden verzilverd voor korting op het aankoopbedrag in de webwinkel, of voor aanschaf van geselecteerde producten. Inwisselen voor een bedrag in contanten is niet mogelijk.

16.4. Gespaarde muntjes hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Je wisselt altijd automatisch de muntjes in die het eerst vervallen. Gespaarde muntjes worden ingetrokken wanneer een bestelling geannuleerd of geretourneerd is. Muntjes zijn niet overdraagbaar.

16.5. Puppy Village kan te allen tijde de waarde van muntjes aanpassen door te verhogen of verlagen. De actuele waarde kan worden geraadpleegd via de actiepagina van het spaarsysteem. De uitgifte en/of inname van muntjes kan worden stopgezet, beperkt of worden uitgesloten op geselecteerde producten.

16.6. Puppy Village is gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of jouw muntjes saldo en de daarop bijgeschreven muntjes te annuleren. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, op het moment dat je in strijd handelt met deze voorwaarden, misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het spaarprogramma, of als je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Puppy Village.

16.7. Puppy Village is gerechtigd het spaarsysteem op ieder moment te wijzigen of te beëindigen. Daarnaast behouden wij ons het recht om het benodigde aantal muntjes dat voor een product en/of korting ingewisseld moet worden, te wijzigen. Bij beëindiging zal er geen uitkering plaatsvinden in welke vorm dan ook voor de gespaarde muntjes. Puppy Village zal je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden via de website.

Artikel 17. SodaPup

Bestel je het rubberen speelgoed van SodaPup, dan bieden we een aanvullende garantie van 30 dagen. Gaat het item binnen 30 dagen na ontvangst van je bestelling stuk? Dan ontvang je van ons het aankoopbedrag retour. Het defecte speeltje hoeft niet aan ons te worden geretourneerd. Om aanspraak te maken op deze garantie, controleren we of er aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 • De maat van het speeltje past bij de afmeting/gewicht van de hond. Bij elk item van SodaPup staat het minimale en maximale gewicht vermeld. Speelt je hond met een te groot of te klein speeltje? Dan is dit op eigen risico: de aanvullende 30 dagen garantie is niet van toepassing. 
 • Zitten er krassen, tandafdrukken, kleine gaatjes of bijtplekken in het speeltje? Rubber is niet onverwoestbaar, dit is normale slijtage van het speeltje.
 • Is het speeltje écht stuk? Dan zullen je vragen om twee (duidelijke) foto’s:
  • Foto van de hond samen met het defecte speeltje – let er op dat de hond én het speeltje helemaal zichtbaar is op de foto! 
  • Foto van het defecte speeltje 
 • Hebben we je garantieclaim ontvangen? Dan reageren we uiterlijk binnen 14 dagen. Hebben we je claim goedgekeurd? Dan ontvang je het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen van ons retour.

De aanvullende garantie van 30 dagen is niet van toepassing op likmatten, TPE (Thermo Plastic Elastomer) en nylon speelgoed. 

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Puppy Village gevestigd is.

18.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

18.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e- mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op. Dit kan via onze contactpagina of via WhatsApp.